Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

Usnesení č. 8

Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného dne 26. června 2019

 

Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného dne 26. června 2019 

 

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

s c h v a l u j e

 

Usnesení č. 01/08/2019

Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. 

 

Usnesení č. 02/08/2019

Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje účetní závěrku města Teplice nad Metují sestavenou ke dni 31.12.2018 vč. výsledku hospodaření obce za účetní období 2018.Usnesení č.03 /07/2019

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření k 31.3.2019.

 

Usnesení č. 03/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují sestavenou k 31.12.2018 a převod výsledku hospodaření do rezervního fondu školy ve výši 77 193,92 Kč.

Usnesení č.05 /07/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč SDH Zdoňov, Zdoňov 224, 549 57 Teplice nad Metují.

 

Usnesení č. 04/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace 30 000 Kč s panem Pavlem Mervartem, 549 41 Červený Kostelec.

 

Usnesení č. 05/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s ÁDRBOULDER z.s, Dolní Adršpach 158, 549 57 Teplice nad Metují, IČO 6715851 ve výši 20.000 Kč na akci na stavbu boulderingové stěny.

 

Usnesení č.06/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o materiální výpomoci na sportovně-kulturní akci „ Adršpach highline meeting“ s  Adr Lines team formou zapůjčení laviček a pódia.

 

Usnesení č. 07/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru 21 900 Kč s Post Bellum, o.p.s., Štěpánská 704 61 Praha 1 na projekt Příběhy našich sousedů.

 

 

Usnesení č. 08/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje změnu smlouvy o poskytnutí finanční podpory č. 31/NEIN/VS/2019 spočívající v přesunu nevyčerpané části dotace 20 736 Kč do termínu závěrečného vyúčtování, tj. 10.12.2019.

 

Usnesení 09/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup turniketu od firmy AS Parking, s.r.o., Masarykova 118, 644 42 Modřice, IČ 25532961. ve výši 191.910 Kč vč. DPH a navýšení rozpočtu v § 3742 pol. 6122 o uvedenou pořizovací cenu vč. DPH, které bude součástí rozpočtového opatření č. 5.

 

Usnesení 10/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje dodavatele pana Pavla Haupta, IČ 63201038 na akci „Výsadby v intravilánu Města Teplice nad Metují“ za nabídkovou cenu 1.334.855, 16 Kč, vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

Usnesení 11/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu v §3745 pol. 5169 o cenu 1.334.855, 16 Kč vč. DPH, které bude součástí rozpočtového opatření č. 5. 

 

Usnesení č. 12/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí p.č. 369/2, k.ú. Bohdašín a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UHSVM/HNA/1824/2019 - HNAM k pozemku č. 369/2, ostatní plocha, k.ú. Bohdašín, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod.

 

Usnesení č. 13/08/2019

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou podmínek kupní smlouvy uzavřené s panem L.H. v právu zpětné koupě.

 

Usnesení č. 14/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej st.p.č. 129, 123 m2, p.č. 89/4, 1376 m2, a p.č. 447/17, 37 m2, vše k.ú. Dědov manželům M.T. a Š.T. za cenu kupní 71 560 Kč.

 

Usnesení č. 15/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 27/2, 143 m2, k.ú. Horní Teplice Ing. J.V. a Ing. M.V., za cenu kupní 12 870 Kč.

 

Usnesení č. 16/08/2019

Zastupitelstvo města schvaluje nákup výsuvných plat do VW Transporteru pro JSDH ve výši 85 063,- Kč vč. DPH a navýšení rozpočtu §5512 pol. 6123 o uvedenou cenu vč. DPH, které bude součástí rozpočtového opatření č. 5.

 

bere na vědomí

 

Usnesení č. 17/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se navyšují příjmy i výdaje shodně o 148 000 Kč.

 

Usnesení č. 18/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se navyšují výdaje shodně o 230 000 Kč.

 

Usnesení č. 19/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na koupi cisternové stříkačky

 

Usnesení č. 20/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem pozemku p.č. 924 o výměře 10.414 m2 v k.ú. Zdoňov a uzavření smlouvy s panem L.K

 

Usnesení č. 21/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku p.p.č. 452 (ostatní plocha) o výměře cca 16 m2 v k.ú. Dědov a p.p.č. 447/1 (ostatní plocha) o výměře cca 54 m2 v k.ú. Dědov a uzavření smlouvy s paní D.Z

 

Usnesení č. 22/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem pozemku p.č. 248/2, k.ú. Janovice u Trutnova a uzavření smlouvy s manželi Š.

 

Usnesení č. 23/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části p.č. 950, k.ú. Horní Teplice, 160 m2 a uzavření smlouvy s manželi V.

 

Usnesení č. 24/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 1+1, nám. A. Jiráska 271, Teplice nad Metují a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem T.D.

 

Usnesení č. 25/08/2019

Zastupitelstvo města bere na vědomí Provozní řád hasičské zbrojnice.

 

zamítá

 

Usnesení č. 26/08/2019

Zastupitelstvo města zamítá uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Institutem zážitkové pedagogiky z.s.

 

Usnesení č. 27/08/2019

Zastupitelstvo města zamítá žádost pana S.Ř, na prodej pozemku se vzrostlým lesem.

 

Usnesení č. 28/08/2019

Zastupitelstvo města zamítá žádost paní M.M., na pronájem pozemku p.p.č.270

 

Usnesení č. 29/08/2019

Zastupitelstvo města zamítá žádost paní B.V., bytem Horní 145, Teplice nad Metují o prodej části p.č. 328/1 a části p.č. 324/1 k.ú. Teplice nad Metují.

 

Usnesení č. 30/08/2019

Zastupitelstvo města zamítá žádost manželů Š., o prodej části p.č. 248/2, k.ú. Janovice u Trutnova.

 

vydává

 

Usnesení č. 31/08/2019

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

 

 

Teplice nad Metují 3.července 2019

 Ing. Radek Myška                                                     Josef Bitnar                                                              

    místostarosta                                                          starosta                                                                      

 

 

 

 

 

Datum vložení: 4. 7. 2019 14:10
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2019 14:19
Autor: