Teplice nad Metují
Teplice nad Metují

V SEKCI "PRAKTICKÉ INFORMACE" TEĎ NOVĚ NALEZNETE AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ORDINACÍ, DOPRAVY A DÁLE I NEPOTŘEBNÝ MAJETEK MĚSTA, KTERÝ SI V PŘÍPADĚ ZÁJMU MŮŽETE ODKOUPIT

Organizační řád městského úřadu

Město Teplice nad Metují

Organizační řád

Čl. 1 

Základní ustanovení

Organizační řád města Teplice nad Metují vychází ze zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále je zákon). Upravuje zásady činnosti orgánů města, jejich organizační strukturu. Určuje vnitřní uspořádání Městského úřadu Teplice nad Metují, dělbu práce mezi odbory a odděleními a jejich vzájemné vztahy. Stanoví rozsah pravomocí, odpovědnosti a povinnosti vedoucích pracovníků a vztahy v rámci samostatné a přenesené působnosti Města a úřadu.

Čl. 2 

Postavení a působnost města a městského úřadu

1. Samostatná působnost

Město upravuje své záležitosti samostatně, na základě obecně právních předpisů. Do samostatné působnosti města patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona.

Městský úřad v rámci samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem města, pomáhá výborům zastupitelstva v jejich činnosti. Dále usměrňuje po odborné stránce právnické osoby založené Městem. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, rozhoduje o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím.

2. Přenesená působnost

Město vykonává prostřednictvím městského úřadu státní správu ve věcech, které stanoví zákon. V souladu s § 11zákona může vydávat nařízení města, je-li k tomu zákonem zmocněn..

Správní obvod pověřeného úřadu Teplice nad Metují je vymezen ( dle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb.) územím obcí: Teplice nad Metují

Adršpach

Meziměstí

Vernéřovice

Čl. 3 

Organizační struktura města

Orgány města jsou zastupitelstvo města, starosta a místostarosta, městský úřad.

1. Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města samostatně spravuje město Teplice nad Metují. Rozhoduje o věcech patřících do samotné působnosti a to zejména v záležitostech uvedených v § 84 a § 85. Činnost zastupitelstva se řídí dle § 67 až 96 a § 102, odst. 4 zákona. Způsob jednání zastupitelstva města upravuje jednací řád vydaný zastupitelstvem.

V souladu s § 117 zákona zřizuje zastupitelstvo iniciativní a kontrolní orgány – výbory. Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují tvoří jeho členové v počtu 11.

2. Starosta a místostarosta

Starosta je představitelem města a zastupuje město navenek. Základní práva a povinnosti starosty města, jako uvolněného člena zastupitelstva pro výkon jeho funkce, jsou upraveny v § 103 až 108 zákona. Starosta vykonává dále i funkci rady, která v Teplicích nad Metují není zřízena – dle § 99 až 102 zákona. Starosta plní dále úkoly, stanovené mu zastupitelstvem města a je mu ze své činnosti odpovědný.

Starostu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci ( § 73, odst. 3 a § 79, odst.1 zákona) místostarosta. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva města.

Čl. 4 

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce začlenění do úřadu. Organizační struktura městského úřadu vyplývá z přílohy č. 1.

Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny odbory nebo oddělení.. Odbory a oddělení plní úkoly městského úřadu v rozsahu náplní práce, které jsou uvedeny v příloze č.2.

Členění Městského úřadu Teplice nad Metují:

- odbor hospodářsko-správní

- odbor stavební úřad

- oddělení bytové hospodářství

- oddělení technické služby

- oddělení městské lesy

- oddělení kultura

Organizační složkou města je městská knihovna.

 

1. Tajemník

Je zaměstnancem města. Jeho činnost je upravena § 110 zákona. Je odpovědný za plnění úkolů úřadu v přenesené i samostatné působnosti starostovi.

Tajemník:

- dbá o účelnou organizaci činnosti zaměstnanců města a o plynulý chod úřadu

- je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost

- odpovídá za uzavření dohod o hmotné odpovědnosti

- plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů

- koordinuje činnost odborů a oddělení, řeší kompetenční spory mezi nimi

- stanoví platy zaměstnanců podle zvláštních předpisů

- vydává směrnice a nařízení podle zákona

- účastní se zastupitelstva s hlasem poradním

- plní další úkoly vyplývající z náplně práce

2. Vedoucí pracovníci

V čele jednotlivých odborů nebo oddělení stojí vedoucí nebo odpovědní pracovníci, kteří:

- řídí a organizují práci svých podřízených zaměstnanců

- odpovídají za plnění úkolů ve své kompetenci zadaných zastupitelstvem

- řádně hospodaří se svěřenými finančními a hmotnými prostředky

- odpovídají za dodržování pracovní doby všech podřízených

- podílí se s tajemníkem na stanovení pracovních náplní a odpovědnosti podřízených

pracovníků a při stanovení jejich platů dle platných předpisů

- dohlížejí na dodržování právních předpisů a vnitřních nařízení

- jsou podřízeni tajemníkovi města

- koordinují práci vlastního odboru nebo oddělení s ostatními

- podepisují rozhodnutí vydaná v odboru

- plní další úkoly vyplývající z náplně práce

3. Zaměstnanci městského úřadu

Plní pracovní povinnosti vyplývající z :

- obecně platných předpisů a vnitřních nařízení a směrnic

- funkčního zařazení a popisu pracovní činnosti

- příkazu svého přímého nadřízeného nebo tajemníka městského úřadu

Podle z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků absolvují vstupní a průběžné vzdělávání a rovněž tak i zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ve stanoveném rozsahu.

Čl. 5 

Zásady vnitřního styku

Odbory a oddělení úřadu jsou povinny:

a) v rozsahu své působnosti si vzájemně poskytovat informace o úkolech, které plní,

b) vydávat stanoviska a posudky potřebné i pro ostatní odbory a oddělení či útvary a

projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence

Čl. 6 

Zastupování pracovníků

1. Zastupování starosty je dáno zákonem, s plnou pravomocí v době jeho nepřítomnosti

vykonává veškeré funkce místostarosta ( viz. Čl. 3).

2. Zastupování tajemníka v době jeho nepřítomnosti přejímá jím předem určený pracovník.

3. Vedoucího odboru nebo útvaru zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím určený

pracovník.

4. Vzájemné zastupování jednotlivých pracovníků odboru nebo oddělení vymezí vždy

vedoucí odboru nebo oddělení tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu na daném úseku

a plnění základních úkolů v nepřítomnosti kteréhokoliv zaměstnance.

Zastupovaný zaměstnanec si může vyhradit rozhodování o zvlášť důležitých otázkách, rovněž tak i zastupující pracovník může o takových záležitostech odsunout rozhodnutí do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci dovolí. Nelze-li rozhodnutí odložit, požádá o řešení tajemníka.

Při plánovaném předání funkce jsou zastupovaný i zástupce povinni vzájemně se informovat o přesném stavu plnění úkolů, zejména upozornit na důležité okolnosti, závažné povinnosti a stupeň rozpracovanosti.

Čl. 7 

Předávání a přejímání funkcí

Při předávání funkce se provede zápis o stavu plnění úkolů na předávaném úseku,

pracovních podkladech, spisech, korespondenci, případně o stavu předávaných finančních prostředcích a ostatních majetkových hodnotách. Zápis s datem předání podepisuje vždy přejímající, předávající a bezprostředně nadřízený zaměstnanec.

Při předávání funkce s odpovědností za svěřené hodnoty ( dohoda o hmotné odpovědnosti) se provede jejich mimořádná inventarizace.

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení

Organizační řád schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 30. 1. 2003. Tímto dnem nabývá platnosti.

 

Mgr. Markéta Machová Josef Bitnar
tajemnice MěÚ starosta

 

Příloha č. 1 

Náplně práce odborů a oddělení

1. Hospodářsko-správní odbor

Rozpočet města
Statistické výkazy
Účetnictví
Daňová agenda
Mzdová agenda
Fakturace
Vedení pokladny
Úhrady faktur
Styk s bankou
Podatelna a telefonní ústředna
Místní daně a poplatky
Výherní hrací automaty, povolování a kontrola provozu
Přestupky
Pohřebnictví
Ochrana ovzduší
Odpadové hospodářství
Evidence majetku města a zpracování inventarizace
Sociální agenda
Majetkoprávní úkony, uzavírání nájemních a kupních smluv
Matrika a evidence obyvatel
Vydávání rybářských lístků
SPOZ
Vidimace a legalizace
Žádosti k výpisům z rejstříků trestů
Kontrolní činnost
Evidence spotřeby PHM

2. Stavební úřad

Územní plánování a stavební řád
Silniční hospodářství, zvláštní užívání místních komunikací
Pronájmy pozemků
Povolování kácení stromů
Zemědělský půdní fond – ochrana a vynětí ze ZPF
Vodní hospodářství

3. Bytové hospodářství

Správa bytového a nebytového fondu
Uzavírání nájemních smluv
Stanovení výše nájemného a jeho úhrady
Správa tepelných kotelen
Rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor
Investiční činnost na svěřeném úseku

4. Technické služby

Zajišťování svozu a likvidace městského odpadu
Péče o veřejnou zeleň
Správa veřejného osvětlení a městského rozhlasu
Správa hřbitova
Správa rekreačních a sportovních zařízení
Správa a údržba místních komunikací
Skladové hospodářství

5. Městské lesy

Kompletní správa a hospodaření na úseku městských lesů

6. Knihovna

Poskytování kompletních veřejných a informačních služeb

7. Kultura

Kulturní činnost ve městě - organizace společenských a kulturních akcí
Propagace města
Organizace a zajištění MHFF
Vydávání Teplických ozvěn

8. Pečovatelská služba

Kompletní služby na svěřeném úseku

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Kalendář Akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
31
3

ODBĚR NOVINEK - elektronický zpravodaj města

Novinky e-mailem